In vrijmoedigheid bij Eén komen

Samenkomsten

Graag brengen wij op deze pagina enkele ‘bij Eén komsten’ onder de aandacht waar de hoop op de levende God, Die de Redder is van alle mensen luid en duidelijk door mag klinken. Op deze sites zijn ook opnamen te vinden van lezingen.

Eben-Haëzer >>

Gezonde Woorden >>

GoedBericht >>

In Perspectief >>

Overvloeiende genade >>


Andere opnamen van lezingen te vinden op:

Brakshoofden >>

Da-ath >>

Het Beste Nieuws >>

Revago >>


Concordante vertaal methode:

Concordante publicaties >>

Concordant Schriftonderzoek >>

Geschriften >>

Maskilim >>

SchriftWoord >>

Scripture4all >>


Geestelijk denken zet God, Die liefde is en liefde doet, in het middelpunt; Zijn liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! De hemelse Vader, naar Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, zal uiteindelijk alles in allen worden. Boek (gratis): Eén voor Allen >>


Gods Woord houdt eeuwig stand!

Paulus, een slaaf van Christus Jezus, een geroepen afgevaardigde, afgezonderd tot het goede bericht van God, dat Hij tevoren belooft door Zijn profeten in de heilige Schriften, aangaande Zijn Zoon (...) Rom.1:1-3 GES

En hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet horen? En hoe zullen zij horen, los van iemand die proclameert? En hoe zullen zij proclameren, als zij niet afgevaardigd worden? (…) Dus, het geloof is uit het horen, en het horen door een uitspraak van Christus. Rom.10:14,17 GES

Dit is een betrouwbaar woord en alle verwelkoming waardig - want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad - dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die de Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen. Geef opdracht en onderwijs dit! 1 Tim.4:9-11 GES

Daarom worden wij, die deze bediening hebben, die wij door ontferming verkregen, niet moedeloos. Maar wij versmaden de verborgen schandelijke dingen, en wij wandelen niet in sluwheid, en wij zwendelen niet met het woord van God, maar wij maken de waarheid openbaar, en wij bevelen onszelf aan bij het geweten van alle mensen voor het oog van God. 2 Kor.4:1-2 GES

Maar nú, los van de wet, is een rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen, een rechtvaardigheid van God, echter, door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. Rom.3:21-22 GES

Dus dan, zoals het door één misstap voor alle mensen tot veroordeling is, zó is het ook door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Rom.5:18 GES

Want, omdat namelijk, de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van doden door een mens. Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde (...) 1 Kor.15:21-23 GES

Een ziels lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt gewekt. Indien er een ziels lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zó staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Maar niet eerst het geestelijke, maar het zielse, vervolgens het geestelijke. 1 Kor.15:44-46 GES

Wíj nu zijn verschuldigd God altijd te danken om jullie, broeders, door de Heer geliefden, omdat God jullie vanaf het begin de voorkeur geeft tot redding in heiliging van geest en geloof van de waarheid, (...) 2 Tes.2:13 NCV

Want de genade van God kwam tevoorschijn, reddend voor alle mensen, om ons te disciplineren (...)' Tit.2:10-12 GES

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus, zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, (...) Ef.1:3-4 NCV

Want de liefde van Christus dringt ons, wanneer wij dít oordelen, dat, indien Eén voor allen stierf, allen, dus, stierven. 2 Kor.5:14 GES

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in Hem werd het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het al is door Hem en tot Hem geschapen en Híj is voor alles en het al heeft zijn samenhang in Hem. Kol.1:15-17 NCV

Daarom ook heeft God Hem uitermate verhoogt en Hem in genade de naam geschonken die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader. Fil.2:9-11 NCV

Want dit is ideaal en welkom voor het oog van God, onze Redder, Die wil, dat alle mensen gered worden en tot besef van de waarheid komen. Want er is één God en één Bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, Die Zichzelf geeft tot een overeengekomen loskoopsom voor allen; het getuigenis in de eigen bestemde tijden. 1 Tim.2:3-6 GES

(…) en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis. Kol.1:20 GES

En dit alles is uit God, Die door Christus ons met Zichzelf verzoent en ons de bediening van de verzoening geeft, wat hierin bestaat, dat God in Christus was en de wereld met Zichzelf verzoent en hen hun misstappen niet toerekent en het woord van de verzoening in ons plaatst. 2 Kor.5:18-19 GES

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen (...) Rom.11:36 GES


Voor Bijbelteksten wordt met toestemming gebruik gemaakt van Geschriften (GES), de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) en SchriftWoord (SW)